fbpx

08-6569-1915

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM
นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 08-6569-1915

น้ำมันเครื่องรถยนต์

น้ำมันเครื่อง

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์
ร้านยางเจริญรุ่งเรือง บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูแลรถยนต์ของลูกค้าทุกท่านด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัย ระดับศูนย์บริการรถยนต์

ความสำคัญของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง(Motor oil) คือของเหลวที่ถูกใช้ในเครื่องยนต์ ทั้งในเบนซิน และดีเซล น้ำมันเครื่องโดนกลั่น สกัด ผสม รวมไปถึงทดสอบเติมสารอันจำเป็นในการรองรับการทำงานในสภาวะอุณหภูมิที่เย็นสุด จนไปถึงร้อนสุด ช้าสุด จนไปถึงเร็วสุด โดยแบ่งย่อยออกเป็นเกรด การเลือกใช้งานนั้นก็แบ่งตามจุดประสงค์เครื่องยนต์ ที่เราใช้งาน

น้ำมันเครื่องมีหน้าที่หลักคือ เป็นสารหล่อลื่นชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ รวมไปถึงยังทำหน้าที่เป็นแรงดันขับเคลื่อนระบบควบคุมการเปิด-ปิดของ ลิ้นไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์ โดยทำตัวเป็นฟิล์มเคลือบไปตามชิ้นส่วน ห้อง หรือสถานที่ที่น้ำมันเครื่องเหล่านี้ไหลผ่านไป

ดังนันการเลือกน้ำมันเครื่อง หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งควรเลือกประเภทของน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน หรือรับคำแนะนำจากช่างผู้มีประสบการร์ในสถานบริการรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ

เลือกบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดย ร้าน ยางนนท์
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยร้านยางนนท์ โดยเครื่องมือที่ปลอดภัย